Sitemizde size en iyi hizmeti sunabilmek için zorunlu ve isteğe bağlı çerezler kullanılmaktadır. Detaylar için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.

Yükleniyor
0%

Tecrübemizle Gücünüze Güç Katıyor
Hep Birlikte Daha İleriyi Hedefliyoruz

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ İÇİN VARIZ

Her daim kusursuz hizmet anlayışıyla hareket eden TGS; Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen yer hizmetleri şirketlerinden biri olmanın gururuyla çalışıyor, dünyanın en büyük şirketlerinin gücüne güç katıyor.

bussiness-img

Entegre Yönetim Sistemleri Politikası


TGS, Entegre Yönetim Sistemleri (ISO 9001, ISO 14001, ISO 14064, ISO 10002, ISO 45001, ISO 27001, ISAGO, SMS) doğrultusunda; ulusal ve uluslararası mevzuata ve müşteri şartlarına bağlı kalarak sürekli iyileşmenin garanti edildiği bir hizmet sunumu yapmaktadır.

TGS, ulusal en büyük “Yer Hizmetleri Şirketi” olmanın vermiş olduğu sorumlulukla, sektörde pozisyonunu korurken, diğer paydaşlarına da öncü kuruluş anlayışında müşteri ihtiyaçlarına cevap vererek, uluslararası platforma “Lider” kuruluşlar arasında yer almaktadır. Kanuni ve maddi gereklilikler ile taahhütlerimiz göz önünde tutulmak suretiyle; müşteri talep ve beklentilerine göre uygun çözümler getirilerek, yurtiçinde ve yurtdışında bilinen, güvenilen, tercih edilen ve sürekli iyileştirme sağlayan bir yer hizmetleri kuruluşudur.

TGS, hizmet kalitesini etkileyebilecek her türlü iç ve dış parametreyi tespit edip, iyileştirme faaliyetlerini yürüterek paydaşlarını da bu bağlamda çalışmaya teşvik etmekte ve gerekli kaynakları sağlamaktadır.

TGS, müşterilerimizi öncelikle “haklı” kabul ederek, şikâyetleri bu bakış açısıyla değerlendirmekte ve hizmetlerimizle ilgili her türlü öneri, şikâyet, talep ve itirazı taahhüt edilen en kısa sürede çözüm önerisi ile cevaplamaktadır. Müşteri odaklı bir yaklaşım sergilemeyi ana ilke olarak benimseyerek, aynı memnuniyetsizliklerin tekrar oluşmaması için gerekli yileştirmeler ve kontrolleri sürekli olarak yaparken, sunulan hizmetlerin sonrasında güçlü, doğru ve devamlılık sağlayan müşteri iletişimi ve ilişkisi sürdürmektedir.

TGS, tüm personelini hizmet verimliliği ve iyileştirme süreçlerine dâhil ederek, hiçbir negatif uygulamaya mahal vermeden operasyonel risk ve eksiklikleri yönetime rapor edebilmesine izin veren açık, tarafsız ve şeffaf bir raporlama ortamını sağlamaktadır. Tehlikeleri ortadan kaldırmak ve Bilgi Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliği, Havacılık Güvenliği, Emniyet Yönetim Sistemi kapsamındaki risklerini azaltmak için gerekli çalışmaları yürütmektedir. Organizasyon içerisinde iş süreçlerinin, bu süreçlere uygun bilgi, yetenek, eğitim ve tecrübeye sahip personel tarafından gerçekleştirilmesini temin etmektedir.

TGS, ulusal iş sağlığı ve güvenliği mevzuatını ve üyesi olduğu uluslararası kuruluşların uygulamalarını asgari uygulama standartları olarak kabul etmektedir. İş kazası ve meslek hastalığına neden olacak riskleri belirleyip, fırsatları ile birlikte yöneterek, çalışanlar, müşteriler, taşeronlar, ziyaretçiler ve çevre için sağlıklı ve güvenli çalışma şartları oluşturmayı taahhüt etmektedir.

TGS, personelin görevlerini yerine getirmesi esnasında ruhsal veya zihinsel algısında hataya neden olabilecek her türlü zararlı madde ve davranıştan uzak olmasını sağlamaktadır. Gerektiğinde personeline ve çalışan temsilcilerine danışarak İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesini taahhüt etmektedir. Tüm çalışanlarımızın önde gelen sorumluluklarından biri İş Sağlığı ve Güvenliği Performansının iyileştirilmesidir.

TGS, problemleri kaynağında önleyen reaktif, proaktif ve prediktif bir yönetim mekanizması kurarak, risk-temel yaklaşımı ile gereken aksiyonları almaktadır.

TGS, hizmet verilen tüm alanlarda atıkları kaynağında ayrıştırıp geri dönüşümünü sağlayarak çevresel etkiler en aza indirmekte, doğal kaynakları verimli kullanarak sürekli iyileştirme sağlamaktadır. Doğal kaynakları korumak için gerekli tedbirleri tüm çalışanlarla almakta ve paydaşlarının da almasını sağlamaktadır. İnsana ve çevreye saygılı olmayı ilke kabul ederek, sürdürülebilir çevre performansının sürekli iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmayı taahhüt etmektedir. Çevreye daha az zararlı etkisi olan ürünleri tercih ederek, bu doğrultuda teknolojik gelişmeleri takip etmektedir.

TGS, faaliyetlerinden kaynaklanan zararlı emisyonları ve karbon ayak izini, ulusal ve uluslararası standartlar ile mevzuat gereğince engelleme ve azaltma çalışmaları yapmayı, ISO14064 standardına uygunluğunu ve sürekliliğini sağlamayı taahhüt etmekte, yeşil hizmet projesi ile de sürdürülebilir hale getirerek desteklemektedir. Çevreye ve insana sorumluluk ilkesiyle, gelecek kuşaklara yaşanabilir yeşil bir dünya bırakmayı amaçlamaktadır.

TGS, tüm idari ve operasyonel iş süreçlerinde insani değerler başta olmak üzere, Emniyet Yönetim Sisteminin temel öncelik olduğu bir kültür oluşturmaktadır. Bununla birlikte TGS, başta Genel Müdür olmak üzere Üst Yönetim, personeline emniyetli bir çalışma ortamı taahhüt etmektedir. Emniyet Yönetim Sistemine dair uygulamalar için gerekli insan, finansman ve altyapı kaynaklarını tedarik etmekte; doğrudan, dolaylı, iç müşterilerimizin can ve mal güvenliğini en ileri düzeyde sağlamak üzere tedbirler almaktadır.

TGS, belirlenen bilgi güvenliği yönetim sistemi kapsamında; bilginin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğinin, Şirketin güvenilirliği ve marka imajının korunmasını, iş sürekliliği planlarının geliştirilmesini, iyileştirilmesini ve test edilmesini sağlamaktadır. Bilgi güvenliği ile ilgili yasal mevzuat (SOME, KVKK, CBDDO) ve sözleşmelere uyulmasını ilgili tüm taraflara beyan ve taahhüt etmektedir.

TGS, Emniyet Yönetim Sistemi ile ilgili olarak, insan, finans ve teçhizat kaynaklarını tedarik etmeyi, emniyete yönelik uygulamaları desteklemeyi, etkili emniyet raporlaması ve ileişimini teşvik etmeyi, adil kültür çerçevesinde emniyet yönetim süreçlerini yönetmeyi, tüm yönetici kademesinde emniyet yönetim bilincini yerleştirmeyi, tüm personelin emniyet performansı ile emniyet yönetim sistemine yönelik yükümlülük ve sorumluluklarını açıkça tanımlamayı, hizmet süreçlerinde insan faktörleri ilişkili riskleri ortadan kaldırmak ve mümkün olan en düşük veya kabul edilebilir seviyeye getirmek için risk değerlendirme ve aktif yönetim süreçlerini belirleyerek uygulamayı, çalışanların gönüllü katılımını desteklemeyi, izleme ve ölçmeyi artırmayı sağlayacak stratejiler geliştirmeyi, kanunî şartlara ve standartlara uymayı ve mümkün olduğunca bunların önüne geçmeyi, emniyet stratejileri ve süreçleri uygulamak için yeterli beceri ve eğitime sahip kaynaklara ulaşımını, tüm personelin yeterli seviyede emniyet eğitimi almasını, emniyet konularında yeterli olmasını ve yalnızca becerilerine uygun görevlere tayin edilmesini, emniyet performansını sürekli olarak iyileştirmeyi ve etkili olmasını sağlamayı, emniyet yönetim incelemelerini gerçekleştirmeyi, emniyet performansımızı gerçekçi amaçlara ve hedeflere göre belirlemeyi ve ölçmeyi, hizmet faaliyetlerimizi destekleyecek ve dışarıdan tedarik edilen sistemler veya teçhizat ve hizmetlerimizin TGS emniyet performans standartlarımızı karşılamasını taahhüt etmektedir.

TGS, hizmetlerinin emniyetli ve güvenli şekilde yürütülmesini sağlamak, tüm personelde emniyet bilinci ve sorumluluğunu geliştirmek amacı ile performansı izlemekte, iyileştirilmesi için çalışmalar yürütmektedir. Risk Yönetimi ile olası tehlikeleri, güvenlik tehditlerini ve ilişkili riskleri aktif bir şekilde yöneterek kontrol altında tutmakta, aşamalı gelişimi güvence altına almakta, gönüllü raporlamalar konusunda her seviyede personeli teşvik etmekte ve ödüllendirmektedir.

TGS, gönüllü personel raporlamalarını gizlilik esası ile adil ve karşılıklı iletişime dayalı yaklaşımla değerlendirmektedir. Bu veriler, emniyet performansını gerçekçi amaçlara ve hedeflere göre belirlemek, ölçmek ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak için kullanılmaktadır. Yasadışı olaylar, kasıtlı davranışlar ya da prosedürlere uyulmaması haricinde, hiçbir durumda yaptırım ve müeyyide uygulanmamaktadır.

TGS, tüm iş süreçlerinde emniyet ve güvenliği etkileyecek pozisyonlar için uygun bilgi, yetenek, eğitim ve tecrübeye sahip personel görevlendirmekte, kritik görevler yürüten personelin sürekli eğitim ve öğretimle yeterliliklerini muhafaza etmesini sağlamaktadır.

TGS, personelin görevlerini yerine getirmesi esnasında uyması gereken tüm ulusal/uluslararası kural, düzenleme ve standartlar konusunda bilgi sahibi olmasını, ruhsal/zihinsel algıda hataya neden olabilecek her türlü zararlı madde/davranıştan uzak durmasını sağlamaktadır.

TGS, tüm iş süreçlerini, iç/dış müşteriler ve otorite kuruluşlar ile ilişkileri daha kolay ve uzaktan yöneterek sürekli iyileştirme sağlamak için tüm faaliyetlerini dijital platformda gerçekleştirmekte, doğal kaynakların kullanımını azaltmak ve süreçlerin daha hızlı ilerlemesini sağlamak amacıyla Entegre Yönetim Sistemi yapısı içinde QDMS Modülleri Yazılım Sistemi kullanmaktadır. TGS, çağın gereksinimlerine uygun teknolojik ve dijital dönüşümü gerçekleştirmiş olup, tüm çalışanları ile beraber sürdürmektedir.